psycholog foto skMgr. Andrea Balážiková - školský psychológ realizuje činnosť v týchto oblastiach:

 • Pravidelné návštevy v triedach  a konzultácie s vyučujúcimi a špeciálnym pedagógom, cieľom ktorých je predchádzanie problémov žiakov v učení a správaní, ich včasné odhaľovanie a predchádzanie zhoršovaniu stavu.
 • Psychologické poradenstvo v oblasti:

- výchovných problémov

- zvládania stresových situácií v škole a rodine

- školskej neúspešnosti

- problematického začlenenia do kolektívu

- adaptačných ťažkostí na prostredie školy u žiakov 1. ročníka a nových žiakov

 • Konzultácie a poradenstvo pre rodičov a učiteľov:

tel. číslo - 034/ 696 51 28

denne od 7,30 hod.  - 8,00 hod. od 12,30 - 15, 30 hod.

 • Sledovanie úrovne školskej spôsobilosti a pripravenosti detí vstupujúcich do školy.
 • Spolupráca s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie.
 • Účasť na rodičovských združeniach.
 • Priebežné konzultácie s vedením školy.
 • Individuálna práca so žiakmi podľa aktuálnych potrieb školy a rodičov.
 • Práca s triednymi kolektívmi:
 • Relaxačné hry s deťmi

- pre žiakov nižších ročníkov, možno realizovať aj v rámci školského klubu, hry zamerané na odreagovanie a uvoľnenie emocionálneho napätia

 • Skupinové hry pre žiakov

- ako súčasť triednických hodín alebo v rámci školského klubu, hry a činnosti zamerané na primerané začlenenie žiaka do triedneho kolektívu, lepšie porozumenie sebe i ostatným, na empatiu, a nácvik práce s negatívnymi pocitmi

( hnev a agresivita)

 • Skupinové stretnutia pre ročník

- cieľom je naučiť sa nadviazať primerané kontakty s rovesníkmi, kooperácia v skupine, sebapoznávanie, rozvoj osobnosti a emocionálnej inteligencie, podpora sebavedomia, zvládanie konfliktov, tvorivé a originálne zvládanie rôznych situácií, zlepšenie interpersonálnych vzťahov a predchádzanie prejavom násilia a šikanovania

 • Sociálno-psychologický tréning

- zameraný na nácvik komunikačných zručností, asertivity (schopnosť prijať kritiku), sebarozvíjanie, sebapoznávanie, sebaúctu, sebahodnotenie a empatie

( pre žiakov 2.stupňa)

 • Integratívny korekčný program pre žiakov s ADHD
 • Srdce na dlani -výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách. Program je zameraný na rotvíjanie sociálnych, emocionálnych a kognitívnych kompetencií a zručností žiakov s dôrazom na prevenciu agresivity, násilia a drogovej závislosti.

Pomáha:

- rozvíjať schopnosti žiakov identifikovať svoje city a city druhých, pochopiť názory   druhých a akceptovať ich, empaticky reagovať na správanie iných.

- znižovať impulzívne a agresívne správanie žiakov -  využitím upokojujúcich techník, aplikovaním stratégií na riešenie konfliktov, používaním naučených sociálnych zručností

- redukovať reakcie zlosti - identifikáciou pocitov zlosti, používaním techník na redukovanie zlosti a agresivity, sebariadením a sebaovládaním hnevu a zlosti

 • Preventívny program DÚHA pre žiakov 1. ročníka. Pozornosť sa venuje deviatim témam - dôležitým veciam, aby sme mohli zdravo a šťastne žiť (zdravý životný štýl detí - zdravie, výživa, šport, spánok a oddych, rodina, škola, kamaráti, zábava a ochrana prírody). Prebieha hravou zážitkovou formou.

Cieľom pôsobenia školského psychológa je nadviazanie intenzívnej spolupráce medzi odborníkmi z rezortov školstva, sociálneho a zdravotného rezortu, poradenskými zariadeniami v našom regióne (Centrom pedagogicko. psychologického poradenstva a prevencie Holíč, Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Skalica a Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Skalica).

Zapojením rodiny a školy sa budeme snažiť zabezpečiť komplexný prístup k riešeným problémom.

Odborná činnosť školského špeciálneho pedagóga - Mgr. Dana Kvaltínová

- aktívne vyhľadávanie žiakov s prejavujúcimi sa rôznorodými ťažkosťami v učení na základe komunikácie s jednotlivými pedagógmi 1. a 2. stupňa

- orientačná špeciálno-pedagogická diagnostika žiaka, podľa potreby zákonným zástupcom odporučená návšteva poradenského zariadenia za účelom diagnostikovania konkrétnych ťažkostí, príp. porúch učenia

- realizácia skupinovej práce so žiakmi, v prípade potreby i individuálnej činnosti s konkrétnym žiakom, pravidelné cvičenia zamerané na odstránenie či zmiernenie prejavov porúch učenia alebo oslabení dielčích funkcií

- na základe záverov a odporúčaní z odborných vyšetrení uskutočnených v poradenskom zariadení je žiakovi vypracovaný individuálny vzdelávací program, je vypracovaný v spolupráci šp. pedagóga s vyučujúcim pedagógom daných predmetov, ktorí sú zodpovední za jeho plnenie a povinní ho rešpektovať

- nepretržitá spolupráca šp. pedagóga s poradenskými zariadeniami, v prípade potreby i s odbornými lekármi a pedagógmi

- poskytovanie informácií žiakom, rodičom a učiteľom

- konkrétna práca šp. pedagóga je realizovaná počas i po vyučovaní, kedy sa systematicky venuje skupine žiakov, podľa potreby i jednotlivcovi a trénuje nácvik oslabených funkciíspôsobujúcich problémy v učení pravidelne počas celého školského roka

 • AKTUALITY
20. september 2021
Aj naše deti si v školskom klube pripomenuli tohtoročný týždeň mobility našimi tradičnými aktivitami, aj keď nie tak ako v predchádzajúcich rokoch, vzhľadom na dnešnú situáciu. Na začiatku, ...
02. september 2021
Dnes 2. septembra 2021 sme vstúpili do nového školského roka. Školská brána sa otvorila pre všetkých našich žiakov, ktorí už určite s radosťou očakávali koniec prázdnin. Tešili sme sa aj na našich ...
30. august 2021
 Základná škola, Vajanského 2, Skalica Ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu Vychovávateľka Dátum nástupu: - september 2021 Rozsah úväzku: - 50 % Kvalifikačné ...
26. august 2021
 V dňoch od 12. do 16.7. 2021 sa v rámci Cestovateľského tábora uskutočnili 1dňové výlety. Deti mali možnosť navštíviť ZOO Bojnice, užili si Buppi detský svet s kinom v BoryMall, zažili krásny ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA