psycholog foto skMgr. Andrea Balážiková - školský psychológ realizuje činnosť v týchto oblastiach:

 • Pravidelné návštevy v triedach  a konzultácie s vyučujúcimi a špeciálnym pedagógom, cieľom ktorých je predchádzanie problémov žiakov v učení a správaní, ich včasné odhaľovanie a predchádzanie zhoršovaniu stavu.
 • Psychologické poradenstvo v oblasti:

- výchovných problémov

- zvládania stresových situácií v škole a rodine

- školskej neúspešnosti

- problematického začlenenia do kolektívu

- adaptačných ťažkostí na prostredie školy u žiakov 1. ročníka a nových žiakov

 • Konzultácie a poradenstvo pre rodičov a učiteľov:

tel. číslo - 034/ 696 51 28

denne od 7,30 hod.  - 8,00 hod. od 12,30 - 15, 30 hod.

 • Sledovanie úrovne školskej spôsobilosti a pripravenosti detí vstupujúcich do školy.
 • Spolupráca s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie.
 • Účasť na rodičovských združeniach.
 • Priebežné konzultácie s vedením školy.
 • Individuálna práca so žiakmi podľa aktuálnych potrieb školy a rodičov.
 • Práca s triednymi kolektívmi:
 • Relaxačné hry s deťmi

- pre žiakov nižších ročníkov, možno realizovať aj v rámci školského klubu, hry zamerané na odreagovanie a uvoľnenie emocionálneho napätia

 • Skupinové hry pre žiakov

- ako súčasť triednických hodín alebo v rámci školského klubu, hry a činnosti zamerané na primerané začlenenie žiaka do triedneho kolektívu, lepšie porozumenie sebe i ostatným, na empatiu, a nácvik práce s negatívnymi pocitmi

( hnev a agresivita)

 • Skupinové stretnutia pre ročník

- cieľom je naučiť sa nadviazať primerané kontakty s rovesníkmi, kooperácia v skupine, sebapoznávanie, rozvoj osobnosti a emocionálnej inteligencie, podpora sebavedomia, zvládanie konfliktov, tvorivé a originálne zvládanie rôznych situácií, zlepšenie interpersonálnych vzťahov a predchádzanie prejavom násilia a šikanovania

 • Sociálno-psychologický tréning

- zameraný na nácvik komunikačných zručností, asertivity (schopnosť prijať kritiku), sebarozvíjanie, sebapoznávanie, sebaúctu, sebahodnotenie a empatie

( pre žiakov 2.stupňa)

 • Integratívny korekčný program pre žiakov s ADHD
 • Srdce na dlani -výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách. Program je zameraný na rotvíjanie sociálnych, emocionálnych a kognitívnych kompetencií a zručností žiakov s dôrazom na prevenciu agresivity, násilia a drogovej závislosti.

Pomáha:

- rozvíjať schopnosti žiakov identifikovať svoje city a city druhých, pochopiť názory   druhých a akceptovať ich, empaticky reagovať na správanie iných.

- znižovať impulzívne a agresívne správanie žiakov -  využitím upokojujúcich techník, aplikovaním stratégií na riešenie konfliktov, používaním naučených sociálnych zručností

- redukovať reakcie zlosti - identifikáciou pocitov zlosti, používaním techník na redukovanie zlosti a agresivity, sebariadením a sebaovládaním hnevu a zlosti

 • Preventívny program DÚHA pre žiakov 1. ročníka. Pozornosť sa venuje deviatim témam - dôležitým veciam, aby sme mohli zdravo a šťastne žiť (zdravý životný štýl detí - zdravie, výživa, šport, spánok a oddych, rodina, škola, kamaráti, zábava a ochrana prírody). Prebieha hravou zážitkovou formou.

Cieľom pôsobenia školského psychológa je nadviazanie intenzívnej spolupráce medzi odborníkmi z rezortov školstva, sociálneho a zdravotného rezortu, poradenskými zariadeniami v našom regióne (Centrom pedagogicko. psychologického poradenstva a prevencie Holíč, Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Skalica a Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Skalica).

Zapojením rodiny a školy sa budeme snažiť zabezpečiť komplexný prístup k riešeným problémom.

Odborná činnosť školského špeciálneho pedagóga - Mgr. Dana Kvaltínová

- aktívne vyhľadávanie žiakov s prejavujúcimi sa rôznorodými ťažkosťami v učení na základe komunikácie s jednotlivými pedagógmi 1. a 2. stupňa

- orientačná špeciálno-pedagogická diagnostika žiaka, podľa potreby zákonným zástupcom odporučená návšteva poradenského zariadenia za účelom diagnostikovania konkrétnych ťažkostí, príp. porúch učenia

- realizácia skupinovej práce so žiakmi, v prípade potreby i individuálnej činnosti s konkrétnym žiakom, pravidelné cvičenia zamerané na odstránenie či zmiernenie prejavov porúch učenia alebo oslabení dielčích funkcií

- na základe záverov a odporúčaní z odborných vyšetrení uskutočnených v poradenskom zariadení je žiakovi vypracovaný individuálny vzdelávací program, je vypracovaný v spolupráci šp. pedagóga s vyučujúcim pedagógom daných predmetov, ktorí sú zodpovední za jeho plnenie a povinní ho rešpektovať

- nepretržitá spolupráca šp. pedagóga s poradenskými zariadeniami, v prípade potreby i s odbornými lekármi a pedagógmi

- poskytovanie informácií žiakom, rodičom a učiteľom

- konkrétna práca šp. pedagóga je realizovaná počas i po vyučovaní, kedy sa systematicky venuje skupine žiakov, podľa potreby i jednotlivcovi a trénuje nácvik oslabených funkciíspôsobujúcich problémy v učení pravidelne počas celého školského roka

 • AKTUALITY
21. máj 2024
Okrem fanúšikov ľudovej piesne, sú medzi nami aj tí, ktorí obľubujú hudbu modernú. Preto sa v stredu 15.5. u nás v škole premiérovo uskutočnila súťaž "POP MUSIC". Za prvotný nápad ďakujeme ôsmačke ...
20. máj 2024
Naši žiaci a žiačky sa 6. mája zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v bedmintone základných škôl, ktoré sa konali v Trenčíne. Žiaci Jakub Valachovič a Michal Gajda vybojovali krásne druhé miesto a ...
19. máj 2024
V stredu 15.5. sa na letnom štadióne v Skalici uskutočnilo okresné kolo v atletike žiakov ZŠ. Súťažilo sa v disciplínach: 60m, 800m, hod vortexom, vrh guľou, skok do výšky, skok ...
17. máj 2024
Naši deviataci sa 16.5.2024 zúčastnili školskej exkurzie do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime, Poľsko. Ako prvá zastávka bol Auschwitz 1, kde sme mali slúchadlá a dve hodinky ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA