Mgr. Ivana Kováriková

  • tel.: 034/6965117 /zborovňa/ 
  • Konzultačné hodiny:  utorok 13:30 - 14:30, príp. po telefonickom dohovore

Dôležité termíny

České školy – talentové odbory – prihlášky ...................................do 30.11.2020

Slovenské školy – talentové odbory – prihlášky       .......................do 28.2.2021

České školy – netalentové odbory – prihlášky ............................... do 1.3. 2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov –...........     24.3.2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov - .............   19.5.2021

Talentové skúšky – ..........................................................       25.3. – 15.4.2021

Zaslanie prihlášok na SŠ, vrátane osemročných gymnázií – ............do 10.4.2021

České školy – prijímacie skúšky – .......................................polovica apríla 2021

1.kolo 1.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – ...    10.5.2021

1.kolo 2.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – ...    13.5.2021

2. kolo prijímacích skúšok – 22.6.2021 /ak žiaka neprijmú ani na jednu vybranú školu v prvom kole/

Hľadajte informácie na:

svs.edu.sk

www.stredneskoly.sk

www.dualnysystem.sk

www.potrebyovp.sk

www.nucem.sk

www.stredniskoly.cz

www.cermat.cz


Plán činnosti výchovného a kariérového poradcu na školský rok 2019/2020

Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2020/2021 a s Dohovorom o právach dieťaťa. V činnosti výchovných poradcov posilňovať význam kariérneho poradenstva ako nástroja zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov a študentov.

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov. Ide o proces, v ktorom sa cielene uzatvárajú väzby a rovnováha medzi žiakom a trhom práce. Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole a následné zamestnanie sa.

Charakteristika kariérového poradenstva:

- zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

- rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

- podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

- sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;

- používa inovované diagnostické nástroje pre žiakov so ŠVVP zverejnené na www.komposyt.sk.

HLAVNÉ ÚLOHY:

Oblasť profesionálnej orientácie

1.Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej  

orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývoja detí.

2.Poskytovať konzultácie žiakom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacích

problémov, informovať ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.

3. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient a Doklady. Venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.

4.Oboznámiť žiakov 5. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii k správnej voľbe povolania.

5.Spolupracovať s riaditeľom školy, triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi školy pri riešení vzniknutých výchovno - vyučovacích problémov.        

6.V priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérového poradenstva a plniť úlohy podľa potrieb školy.

7.Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.

8.Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

9. Poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.

10. Využívať vo svojej práci elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na www.komposyt.sk – zdroje informácií, poradenské hry.

11. Využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.

Realizácia hlavných úloh

September :

-          vypracovať plán práce

-          zaviesť dokumentácie

-          stanoviť konzultačné hodiny výchovného a kariérového poadcu poradcu

-          doplnenie databázy - aktualizácia údajov v Proforiente

-          odovzdať materiály s profesionálnou tematikou žiakom 9. ročníka

-          viesť rozhovory so žiakmi 9. ročníka, ktorí potrebujú poradiť pri výbere typu školy

-          doplniť údaje o žiakoch 5.ročnika do Proforientu

-          účasť na porade výchovných a kariérových poradcov

Október :

-          individuálne, skupinové pohovory so žiakmi k voľbe povolania

-          priebežné oboznamovať žiakov s novoutvorenými odbormi na SŠ a SOU

-          postupne dopĺňať informácie do programu Proforient

-          spracovať zberové informácie pre CPPPaP a výpočtové stredisko

-          spracovať materiál k Testovaniu 9 a odoslanie údajov do NUCEM

November :

-          štúdium nových materiálov z prezentácií a z ŠVP

-          venovať pozornosť žiakom 5. ročníka, ktorí majú záujem o štúdium na

8-ročnom gymnáziu

-          viesť intenzívne rozhovory so žiakmi a rodičmi pri spresňovaní údajov

-          spolupracovať so školským psychológom a špeciálnym pedagógom a CPPPaP

December :

-          odoslanie zberu údajov z Proforientu do ŠVP

-          účasť na prezentácii stredných škôl ( SŠ, SOU ) - Správne sa rozhodni

-          viesť sústavnú poradenskú službu pre žiakov 9. ročníka a rodičov

-          sledovať prácu s talentovanými žiakmi

-          Dni otvorených dverí - individuálne návštevy žiakov na SŠ

-          zúčastniť sa triednej schôdzky v 9. ročníku – podať najnovšie informácie z výpočtového strediska

Január :

-          prezentácia stredných škôl na pôde školy podľa aktuálnej ponuky zo strany stredných škôl

-          pripraviť prihlášky a stručné charakteristiky žiakov vzhľadom k vybranému typu školy

-          zabezpečiť lekárske prehliadky a potvrdenia pediatrov do prihlášky

-          viesť rozhovory so žiakmi, ktorí si zvolili neprimeraný typ školy

Február :

-          tlač prihlášok a ich odoslanie na školy s talentovanými skúškami do konca mesiaca

-          skompletizovať prihlášky

-          odoslanie zberu do Proforientu - doplnenie o polročné známky a talentové školy

-          motivovať žiakov k príprave na Testovanie 9 - 2021, na prijímacie pohovory

-          prípravné stretnutia administrátorov a koordinátorov k Testovaniu 9, príprava materiálov

-          vypisovanie odpoveďových hárkov z MAT a SJL, protokolov a následné odoslanie všetkých dokumentov

Marec :

-          kompletizácia a tlač prihlášok

-          sledovať výsledky psychologických vyšetrení žiakov

-          sledovať záujem žiakov o štúdiu na 8–ročnom gymnáziu a podať prihlášku

-          spracovať ďalšie materiály zaslané zo ŠVP k voľbe povolania

Apríl :

     -    Testovanie 9   – 24.3.2021

-          kontrola prihlášok a ich odoslanie na príslušnú školu do 10.4.2021

-          odoslať prihlášky žiakov na 2-ročné štúdium

-          sledovať účasť žiakov na prijímacích pohovoroch s talentovými skúškami

-          odoslať prihlášky žiakov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na 8–ročnom gymnáziu

-          pripraviť zoznamy SŠ a SOU spolu s prospektami pre 8. ročník

-          sledovať výsledky Testovania 9, prijímacích pohovorov

Máj :

-          prijímacie skúšky – 1. kolo

-          sledovanie umiestnenia žiakov, stav prijatých, neprijatých

-          zasielanie prihlášok na druhé kolo

-          pomáhať pri odvolaniach neprijatých žiakov

-          zaviesť zoznam o vstupných dokladoch žiakov 8. ročníka

Jún :

-          vyhodnotenie a štatistika umiestnenia žiakov na SOŠ

-          sledovať a radiť žiakom, ktorí budú absolvovať 2. kolo prijímacích pohovorov

-          vpísať do programu Proforient žiakov 8. ročníka

-          uskutočniť prvý predbežný záujem o ďalšie štúdium v 8. ročníku, odoslať do PPP

-          skompletizovať evidenciu žiakov s rôznymi poruchami zistenými psychologickým vyšetrením

-          vytvoriť podklady na ďalší školský rok 2021/2022

-          záverečné zhodnotenie práce VP v školskom roku 2020/2021

Výchovné a kariérové poradenstvo

-          spolupracovať s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom a školským psychológom pri riešení výchovných problémov žiakov

-          spolupracovať s CPPPaP Holíč

Poznámka: Plán práce výchovného poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať.


Vypracovala : Mgr. Kováriková Ivana


 

 

  • AKTUALITY
26. september 2020
26. september –Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas európskeho roka jazykov, si aj naša škola každoročne pripomína prostredníctvom rôznorodých aktivít- súťaží, ...
24. september 2020
Dnešné popoludnie strávili deti z nášho školského klubu kreslením. Náš školský dvor sa premenil na veľké plátno a na ňom sa postupne objavovali kresby detí. Námet dnešnej tvorby bol :"Kreslím, čo sa ...
23. september 2020
My nesedíme pri počítači a telefóne, ale radi športujeme! Dnešné popoludnie sme v našom školskom klube prejazdili na kolobežkách. Každé z našich detí prešlo určenú trasu a všetci sme spolu ...
21. september 2020
Každý krok sa ráta, to je pravda a my sme ich dnes spolu s našimi deťmi v školskom klube urobili a narátali narátali 65 145. V rámci TÝŽDŇA MOBILITY sme urobili niečo pre seba a svoje zdravie. ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA