skola

Charakteristika školy

     Základná škola na Vajanského ulici v Skalici je štátnou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica. Je to plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou. Súčasťou školy je zariadenie školského stravovania a školský klub detí. Škola je najväčšou školou skalického okresu a patrí medzi najväčšie školy v kraji. Poslaním školy je poskytovať základné vzdelanie, výchovu a prípravu žiakov na ďalšie vzdelávanie a prax.  

Základné údaje o škole

     V tomto školskom roku navštevuje školu 784 žiakov z toho je 370 na prvom stupni v 17 triedach a 414 na druhom stupni v 17 triedach.   

Škola disponuje dobrými priestorovými podmienkami. Skladá sa z troch pavilónov, pričom v jednom sú triedy pre žiakov I. stupňa, v druhom triedy pre žiakov II. stupňa a spojovací blok, v ktorom sa nachádzajú šatne pre žiakov a školská jedáleň. Z tohto bloku sa prechádza do telocviční. Škola disponuje dvoma telocvičňami a posilňovňou. V škole sú zriadené tri učebne informatiky v každej so 17 počítačmi pre žiakov a interaktívnou tabuľou. V učebni informatiky I. sa tiež vyučuje hudobná výchova, nakoľko táto učebňa tiež disponuje klavírom a ďalšími pomôckami na vyučovanie tohto predmetu. Ďalej sú v škole vybudované odborné učebne s dobrým vybavením pre predmety chémia, biológia, fyzika a technika. Predmet technika má k dispozícii okrem dielne aj „mokrú učebňu“ a kuchynku. Vo vonkajšom areáli školy sa nachádzajú tri tenisové kurty, basketbalové ihrisko s asfaltovým povrchom, dve multifunkčné ihriská s umelým povrchom. Okolo jedného multifunkčného ihriska je atletický ovál s umelým povrchom a troma dráhami. Súčasťou vonkajšieho areálu je tiež oddychová zóna s preliezkami a workoutové ihrisko. V areáli sa tiež nachádza náučný chodník s eko-učebňou, ktorý slúži predovšetkým pre predmety: prvouka, prírodoveda a biológia.

V škole pracuje 90 zamestnancov, z toho je 65 pedagogických, 1 odborný, 13 správnych a 11 zamestnancov školskej jedálne. V škole pracujú 4 pracovníci na dohodu. Pedagogický zbor je možné charakterizovať ako zrelý, dobre vyvážený. Nachádzajú sa tu pedagogickí zamestnanci s mnoho početnou praxou, ale aj začínajúci pedagógovia. Taktiež je tu zastúpenie pedagógov zo všetkých kariérových stupňov.

Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2. Z disponibilných hodín škola dotuje na prvom stupni predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk. Na druhom sa disponibilné hodiny rozdelili pre predmety: anglický jazyk, matematika, slovenský jazyk a literatúra, fyzika, chémia, biológia, dejepis a geografia. Škola si tiež vytvorila nové predmety, ako alternatívu pre druhý cudzí jazyk: finančnú gramotnosť, environmentálnu výchovu, cvičenia z anglického jazyka, cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry a cvičenia z matematiky.

Škola zamestnáva školského psychológa a špeciálneho pedagóga, čím chce skvalitniť podmienky pre žiakov so ŠVVP. Škola taktiež kladie dôraz na prácu s nadanými žiakmi prostredníctvom zapájania sa do väčšiny predmetových olympiád a športových súťaží. Okrem toho sa žiaci zapájajú aj do množstva výtvarných súťaží, speváckych súťaží, súťaží zameraných na techniku, ktoré organizujú CVČ v Skalici, Osvetové stredisko v Senici, SOŠ strojnícka v Skalici a ďalšie.

Škola vydáva vlastný školský časopis Bodka, v škole funguje aj divadelný súbor s názvom Bodka. Po vyučovaní škola ponúka pre žiakov množstvo krúžkov zameraných na šport, hudbu, varenie, techniku, atď. V tomto školskom roku je k dispozícii pre žiakov otvorených 24 krúžkov.

Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý má v tomto školskom roku deväť oddelení a navštevuje ho 250 žiakov. Päť oddelení má vlastné triedy a zvyšné štyri používajú triedy prvého stupňa.

Školská jedáleň je vybavená na slušnej úrovni a ponúka stravovanie pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Okrem toho je schopná poskytnúť stravovanie pre cudzích stravníkov.

 

  • AKTUALITY
21. máj 2024
Okrem fanúšikov ľudovej piesne, sú medzi nami aj tí, ktorí obľubujú hudbu modernú. Preto sa v stredu 15.5. u nás v škole premiérovo uskutočnila súťaž "POP MUSIC". Za prvotný nápad ďakujeme ôsmačke ...
20. máj 2024
Naši žiaci a žiačky sa 6. mája zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v bedmintone základných škôl, ktoré sa konali v Trenčíne. Žiaci Jakub Valachovič a Michal Gajda vybojovali krásne druhé miesto a ...
19. máj 2024
V stredu 15.5. sa na letnom štadióne v Skalici uskutočnilo okresné kolo v atletike žiakov ZŠ. Súťažilo sa v disciplínach: 60m, 800m, hod vortexom, vrh guľou, skok do výšky, skok ...
17. máj 2024
Naši deviataci sa 16.5.2024 zúčastnili školskej exkurzie do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime, Poľsko. Ako prvá zastávka bol Auschwitz 1, kde sme mali slúchadlá a dve hodinky ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA