Projekt cezhraničnej spolupráce SR-Rakúsko

>>> bližšie informácie

Škola podporujúca zdravie

Hlavné ciele projektu:

  • Humanizácia výchovno - vzdelávacieho procesu, tvorivý prístup pedagógov pri vyučovaní.
  • Zlepšovanie materiálno- technických a pracovných podmienok v škole, zviditeľňovanie práce učiteľov, vychovávateľov a žiakov.
  • Naučiť žiakov uvedomelej starostlivosti o svoje zdravie, zlepšenie sociálno-hygienického vybavenia školy.
  • Rozvoj pohybových aktivít, ochrana životného prostredia, dôsledné uplatňovanie enviromentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Škola, ktorej to myslí

Úspech jednotlivca v dnešnej spoločnosti vo veľkej miere záleží od jeho schopnosti vedieť sa učiť a vedieť kriticky hodnotiť zväčšujúci a meniaci sa objem informácií a tiež jeho charakter závislý na meniacej sa realite. Škola zohráva v príprave na život dôležitú úlohu a nevyhnutnou súčasťou tejto prípravy by mala byť podpora a rozvoj schopnosti nezávislého myslenia, prijímania samostatných rozhodnutí a zodpovednosti za ne, schopnosti formulácie a vyjadrenia vlastného názoru, rešpektu voči názorom iných a v neposlednom rade otvorenosť voči učeniu sa počas celého života.

Aké sú ciele projektu?

- Zvýšiť kapacitu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť.
- Poskytnúť pedagogickým kolektívom škôl vzdelávací program, ktorý prehĺbi, rozvinie a rozšíri odborné pedagogické vedomosti a zručnosti pedagógov.
- Podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi.
- Podporiť komunikáciu a spoluprácu školy, rodiny a širšej verejnosti.

Stratégie a vyučovacie postupy, ktoré sú obsahom projektu, okrem iného podporujú u žiakov samostatné myslenie a osobnú zodpovednosť, utváranie vlastného názoru a schopnosť kreatívne riešiť problémy.

Infovek

Cieľom projektu je celoplošné napojenie základných a stredných škôl v Slovenskej republike na internet. Školy sa stretávajú s centrami, ktoré šíria po celom Slovensku proces informatizácie spoločnosti od žiakov, študentov, pedagógov až po rodičov.

Detský čin roka

Projekt spoločnosti Whirlpool Slovakia pod čestnou záštitou MŠ SR. Žiaci píšu o svojich malých i veľkých dobrých skutkoch, ktoré vykonali.

www.dcr.sk

  • AKTUALITY
06. december 2023
S mesiacom december  sa k nám vkráda  vianočná nálada, ktorá sa s príchodom Sv. Mikuláša každým dňom stupňuje. O tom, že navštívi aj  deti  na našej škole sme vedeli, pretože ...
06. december 2023
Naši šiestaci si rozšírili svoje vedomosti o pravekom období v múzeu ANTHROPHOS v Brne. Pozreli si rozsiahlu expozíciu o pôvode a vývoji človeka. Výstavou Zdenka Buriana ukončili cestu najstaršieho ...
04. december 2023
V pondelok 4.12. sa v telocvični uskutočnilo divadelné predstavenie Malý princ, ktoré  venovali  Bodkári  pre mladších spolužiakov z 1. až 3. ročníka. Bol to ich malý ...
04. december 2023
V sobotu, 2. 12., zapálení dejepisári vyrazili na 218. výročie bitky troch cisárov – Austerlitz 2023. Ide o najväčšiu pravidelne usporiadanú spomienkovú akciu. Slavkovského bojisko vyvolalo ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA