Projekt cezhraničnej spolupráce SR-Rakúsko

>>> bližšie informácie

Škola podporujúca zdravie

Hlavné ciele projektu:

  • Humanizácia výchovno - vzdelávacieho procesu, tvorivý prístup pedagógov pri vyučovaní.
  • Zlepšovanie materiálno- technických a pracovných podmienok v škole, zviditeľňovanie práce učiteľov, vychovávateľov a žiakov.
  • Naučiť žiakov uvedomelej starostlivosti o svoje zdravie, zlepšenie sociálno-hygienického vybavenia školy.
  • Rozvoj pohybových aktivít, ochrana životného prostredia, dôsledné uplatňovanie enviromentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Škola, ktorej to myslí

Úspech jednotlivca v dnešnej spoločnosti vo veľkej miere záleží od jeho schopnosti vedieť sa učiť a vedieť kriticky hodnotiť zväčšujúci a meniaci sa objem informácií a tiež jeho charakter závislý na meniacej sa realite. Škola zohráva v príprave na život dôležitú úlohu a nevyhnutnou súčasťou tejto prípravy by mala byť podpora a rozvoj schopnosti nezávislého myslenia, prijímania samostatných rozhodnutí a zodpovednosti za ne, schopnosti formulácie a vyjadrenia vlastného názoru, rešpektu voči názorom iných a v neposlednom rade otvorenosť voči učeniu sa počas celého života.

Aké sú ciele projektu?

- Zvýšiť kapacitu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť.
- Poskytnúť pedagogickým kolektívom škôl vzdelávací program, ktorý prehĺbi, rozvinie a rozšíri odborné pedagogické vedomosti a zručnosti pedagógov.
- Podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi.
- Podporiť komunikáciu a spoluprácu školy, rodiny a širšej verejnosti.

Stratégie a vyučovacie postupy, ktoré sú obsahom projektu, okrem iného podporujú u žiakov samostatné myslenie a osobnú zodpovednosť, utváranie vlastného názoru a schopnosť kreatívne riešiť problémy.

Infovek

Cieľom projektu je celoplošné napojenie základných a stredných škôl v Slovenskej republike na internet. Školy sa stretávajú s centrami, ktoré šíria po celom Slovensku proces informatizácie spoločnosti od žiakov, študentov, pedagógov až po rodičov.

Detský čin roka

Projekt spoločnosti Whirlpool Slovakia pod čestnou záštitou MŠ SR. Žiaci píšu o svojich malých i veľkých dobrých skutkoch, ktoré vykonali.

www.dcr.sk

  • AKTUALITY
22. jún 2024
V piatok 21.6. - dostali deti 2.C svoje vlastné výrobky-obrázky a keramiku z Občianskeho združenia Mikádo. Výrobky boli vytvorené spoločne s klientami Mikáda v rámci inkluzívneho projektu Tvoríme ...
22. jún 2024
Dňa 19.6.24 sa konala každoročná Olympiáda ŠKD. V peknom letnom počasí si deti zmerali sily v siedmich disciplínach: v behu, skoku z miesta, hode vortexom, futbale, pozemnom hokeji, volejbale a ...
22. jún 2024
Žiaci 8.B a 6.A triedy sa zúčastnili školy v prírode v krásnom prostredí okolia Trenčína. V pondelok sme začali svoj pobyt prvým poznávaním okolia. Lesnou prechádzkou ,ktorá bola dlhá 5 km sme sa ...
20. jún 2024
V piatok 14.6. sa žiaci 6.C a 6.D vybrali vlakom na výlet do Tatier. Prešli Štrbské pleso, vyšli na vrchol skokanského mostíka a večer sa ubytovali na penzióne. V sobotu absolvovali turistiku zo ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA